Global searching is not enabled.
Skip to main content

24 Courses

ĐÀO TẠO TỔNG QUAN SẢN PHẨM
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

ĐÀO TẠO TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Khóa học giúp Anh/Chị hiểu được tổng quan tất cả sản phẩm khối Bizfly Cloud, khái niệm định nghĩa & tính năng nổi bật của các sản phẩm

BIZFLY CLOUD SERVER
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY CLOUD SERVER

Khóa học Bizfly Cloud Server giúp người học hiểu được khái niệm Bizfly Cloud Server là gì? So sánh Bizfly Cloud Server với máy chủ vật lý ? Ứng dụng Bizfly Cloud Server vào doanh nghiệp, các ưu nhược điểm.

BIZFLY CDN
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY CDN

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được CDN là gì? Tầm quan trọng của CDN và những ưu ngược điểm của Bizfly Cloud CDN.

BIZFLY SIMPLE STORAGE
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY SIMPLE STORAGE

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly Simple Storage là gì? Tầm quan trọng của Bizfly Simple Storage và những ứng dụng của Bizfly Simple Storage trong doanh nghiệp

BIZFLY AUTOSCALING
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY AUTOSCALING

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly AutoScalling là gì? Tầm quan trọng của Bizfly AutoScalling và tính năng, cách thức hoạt động của Bizfly AutoScalling


BIZFLY KUBERNETES ENGINE
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY KUBERNETES ENGINE

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly Kubernetes Engine là gì? Tầm quan trọng của K8S và tính năng, cách hoạt động của Bizfly Kubernetes Engine

BIZFLY LOAD BALANCER
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY LOAD BALANCER

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly Load Balancer là gì? Tầm quan trọng của  Bizfly Load Balancer  và tính năng, cách thức hoạt động của  Bizfly Load Balancer.

BIZFLY CALL CENTER
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY CALL CENTER

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly Call Center là gì? Tầm quan trọng của  Bizfly Call Center và những ứng dụng của  Bizfly Call Center trong doanh nghiệp.

BIZFLY CLOUD LMS
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY CLOUD LMS

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly Cloud LMS là gì? Tầm quan trọng của Bizfly Cloud LMS  và tính năng, ưu nhược điểm, cách thức hoạt động của Bizfly Cloud LMS

BIZFLY BUSINESS EMAIL
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY BUSINESS EMAIL

Khóa học sẽ giúp anh/chị hiểu được Bizfly Business Email là gì? Tầm quan trọng của Bizfly Business Email  và tính năng, cách thức hoạt động của Bizfly Business Email


BIZFLY CLOUD VOD
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY CLOUD VOD

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly Cloud VOD là gì? Quá trình hình thành & tầm quan trọng tính năng, cách thức hoạt động của Bizfly Cloud VOD.

BIZFLY CLOUD WAF
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY CLOUD WAF

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly Cloud Waf là gì? Quá trình hình thành & tầm quan trọng tính năng, cách thức hoạt động của Bizfly Cloud WAF.

BIZFLY CLOUD BACKUP
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY CLOUD BACKUP

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Cloud Backup là gì? Tầm quan trọng của Cloud Backup, tính năng, cách thức hoạt động và cách tính giá của Cloud Backup

BIZFLY CLOUD DATABASE
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY CLOUD DATABASE

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Cloud Database là gì? tầm quan trọng của Cloud Database, tính năng, cách thức hoạt động và cách tính giá của Cloud Database

BIZFLY DRIVE
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY DRIVE

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly Drive là gì? Tầm quan trọng của Bizfly Drive, tính năng, cách thức hoạt động và cách tính giá của Bizfy Drive

BIZFLY KAFKA
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY KAFKA

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly Kafka là gì? Tầm quan trọng của Bizfly Kafka, tính năng, cách thức hoạt động và cách tính giá của Bizfly Kafka

BIZFLY VPN
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY VPN

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly VPN là gì? Tầm quan trọng của Bizfly VPN, tính năng, cách thức hoạt động và cách tính giá của Bizfly VPN

BIZFLY APP ENGINE
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY APP ENGINE

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly App Engine là gì? tầm quan trọng của Bizfly App Engine  và tính năng, cách thức hoạt động của Bizfly App Engine 

BIZFLY IAM
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY IAM

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được Bizfly IAM là gì? Tầm quan trọng của Bizfly IAM, tính năng, cách thức hoạt động và cách tính giá của Bizfly IAM

BIZFLY API GATEWAY
HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD
Preview Course

HỆ THỐNG SẢN PHẨM BIZFLY CLOUD

BIZFLY API GATEWAY

Khóa học sẽ giúp Anh/chị hiểu được API Gate Way là gì? tầm quan trọng của API Gate Way và những ứng dụng của API Gate Way trong doanh nghiệp.